r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Szanowni Rodzice! 24.03.2020

Szanowni Rodzice!

Dnia 25 marca 2020 r wchodzi w życie rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. ws. szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 Zgodnie z rozporządzeniem od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. szkoła i oddziały przedszkolne będą funkcjonowały  w trybie nauczania na odległość. W tym okresie wszelkie zadania dydaktyczne będą prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły        za pomocą  dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej  i innych dostępnych form komunikacji zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć. Nauczyciele będą             w czasie trwania danej lekcji przekazywali uczniom temat lekcji, zadania   do wykonania.   Przy pomocy dostępnych narzędzi elektronicznych  nauczyciele będą monitorowali pracę dzieci, udzielali bieżącej informacji zwrotnej, konsultowali realizację przydzielonych zadań oraz oceniali zgodnie z zasadami oceniania.  Prowadzone też będą zajęcia: logopedyczne, rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i świetlicowe  
         Komunikacja z Państwem prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego oraz poczty elektronicznej a w razie potrzeby telefonicznie. 
          Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez nauczycieli zgodnie  
z obowiązującym planem zajęć, w ilości odpowiadającej liczbie godzin z danego przedmiotu w danym dniu i tygodniu.  
       Nauczyciele za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej  i dostępnych sposobów komunikacji będą monitorowali realizację zadań przez uczniów, udzielali informacji zwrotnej zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. 
     W przypadku wystąpienia problemów lub pytań  prosimy o kontakt z wychowawcą klasy. 

Sposób realizacji zadań 
Nauczyciel poprzez dziennik elektroniczny prześle uczniowi lub rodzicowi (w przypadku młodszych uczniów) wiadomość o przesłaniu tematu, materiałów i zadań do wykonania. Uczeń lub rodzic odczytuje wiadomość tego dnia, gdy została wysłana lub kolejnego dnia 
do godz. 8.30. Odczytanie wiadomości jest dla nas formą potwierdzenia obecności ucznia. Bardzo prosimy o przestrzeganie tych zasad, co usprawni pracę i komunikację.  
Zadania  uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom, z zachowaniem terminów realizacji zadania ustalonych przez nauczyciela przedmiotu. Prosimy, aby praca nad realizacją zadania odbywała się systematycznie z uwzględnieniem zasad higieny pracy oraz z zaplanowaniem przerw i czasu na różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania. 

Wszystkie ewentualne problemy i pytania prosimy zgłaszać do wychowawców lub kontaktować się z nauczycielami poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym 
lub poprzez pocztę elektroniczną. W razie zaistniałych problemów proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem szkoły przez pocztę elektroniczną: spbogucin@gmail.com.

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO