r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

 

W szkole zorganizowane są trzy oddziały przedszkolne:
oddział sześciolatków, oddział pięciolatków oraz oddział dzieci trzy i czteroletnich

Oddział sześciolatków

Do tej grupy uczęszczają dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w tym język angielski i możliwość uczestniczenia w lekcjach religii. Nauczyciel prowadzący zajęcia uwzględnia podstawę programową wychowania przedszkolnego, co sprzyja dzieciom do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
 
Oddział pięciolatków

Możliwość uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych pozwala dzieciom na rozwijanie ich predyspozycji, poszerzanie umiejętności psychospołecznych i na zabawę w gronie rówieśników. Dzieci maja zapewnioną bezpłatna opiekę, wychowanie i uczenie się, w tym język angielski i możliwość uczestnictwa w lekcjach religii. Jednocześmie tworzone sa warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. Nauczyciele wychowania przedszkolnego pełnią funkcję doradczą i wspierają działania wychowawcze, pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Kształtowanie atmosfery wzajemnego zaufania, otwarcia na potrzeby dziecka i oczekiwania rodziców wpływa bezpośrednio na jakość działań ukierunkowanych dla dobra dziecka.
 
 
Zespół Wychowania Przedszkolnego -(ZWP)
 

Nieodpłatne zajęcia dla dzieci w wieku 2,5 do 4 lat odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.30 do 13.30.

Głównym celem ZWP jest zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Garbów. ZWP realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do podstawowych zadań Zespołu należy: zapewnienie opieki, bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków prawidłowego rozwoju, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci, kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci, oraz współpraca z rodzicami.
W ZWP mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia wykraczające poza ustalony wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki – organizowane na wniosek rodziców. Uczestniczenie dziecka w tych zajęciach uzależnione jest od dobrowolnej decyzji rodziców.     

Wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych, na wniosek rodziców, po przeprowadzonej diagnozie, moga uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wczesnego wspomagania w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

 Uchwała  Rady Gminy Garbów z dnia 28 marca 2017r.

 Uchwała  Rady Gminy Garbów z dnia 28 marca 2017r. -załącznik

 

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

 

© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO