r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 30.08.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 1 września 2021r. o godz. 9.30 zapraszamy wszystkie dzieci i uczniów naszej szkoły na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego.

W dniu 1 września 2021r. o godz. 9.30 zapraszamy wszystkie dzieci i uczniów naszej szkoły na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego będzie miał on inny przebieg niż zazwyczaj.
Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. Wszystkich obowiązują maseczki lub inna osłona nosa i ust oraz dezynfekcja rąk lub umycie wodą i mydłem oraz zachowanie dystansu.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych spotykają się z wychowawcą w swoich salach.

Oddział ZWP 3-4 latki – sala przy szatni (dzieci wchodzą do szkoły wejściem od strony szatni)

5- latki – sala nr 5 (dzieci wchodzą do szkoły wejściem głównym)

6- latki – sala nr 6 (dzieci wchodzą do szkoły wejściem głównym)

 

Klasa 1 – sala nr 3  (uczniowie wchodzą wejściem głównym)

Klasa 2 – sala gimnastyczna (uczniowie wchodzą wejściem do sali gimnastycznej)

Klasa 3 – sala nr 7 (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym)

Klasa 4 – sala nr 2 (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym)

Klasa 5 – sala nr 10 (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym)

Klasa 6 – sala nr 12 (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym)

Klasa 7 – sala nr 9 (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym)

Klasa 8 – sala nr 11 (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym)

 

Dziecku może towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun. Obowiązują maseczki lub inne osłony nosa i ust, dezynfekcja rąk lub umycie wodą i mydłem oraz zachowanie dystansu.

Po zakończeniu spotkania z wychowawcą (ok. 10.15) spokojnie i z zachowaniem dystansu wszyscy opuszczają budynek szkoły tym wyjściem, przez które wcześniej weszli do budynku. Uczniowie i dzieci  korzystający z odwozu autobusem szkolnym oczekują na dworze na dziedzińcu szkolnym (przy sali gimnastycznej). Do autobusu idą pod opieką nauczyciela zachowując dystans. W autobusie obowiązuje maseczka lub inna osłona nosa i ust.

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem szkoły, regulaminami i procedurami obowiązującymi w naszej szkole, związanymi z sytuacją epidemiczną będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły lub przekazywane poprzez dziennik elektroniczny. Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych, przez co zwiększone zostanie bezpieczeństwo i zmniejszone ryzyko zakażenia.  Wierzymy, że dzięki wspólnej dyscyplinie oraz wysiłkowi, zarówno dzień rozpoczęcia roku szkolnego, jak i następne dni nauki będą przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze.

                                                                                                  Dyrektor Szkoły, Grono PedagogiczneOgólne zasady dla szkół i placówek w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, obowiązujące od 01.09.2021r.:

Zasady ogólne

1.    Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz, gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2.    Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

3.    Przy wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce.

4.    Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

5.    Rodzice przyprowadzający dziecko do szkoły i odbierający dziecko po zajęciach nie wchodzą na korytarz szkolny, oczekują przy wejściu głównym.

6.    We wspólnej przestrzeni szkoły (na korytarzach, w szatni) a także w autobusie szkolnym obowiązują maseczki.

7.     Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum do niezbędnego minimum(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Każdy wchodzący zobowiązany jest do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.

8.    Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) odizolowuje się ucznia w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

10. Na schodach i korytarzach szkolnych podczas przemieszczania obowiązuje ruch prawostronny

11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

12. W salach lekcyjnych są umieszczone pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk.

13. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny:  mycie rąk lub dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

14. Sprzęt sportowy po zajęciach z jedną grupą jest odkładany do dezynfekcji.

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole w wyznaczonym miejscu, kiedy uczeń wraca do domu.

16. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

17. Sale, części wspólne (korytarze) są systematycznie wietrzone.

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

20. Zajęcia pozalekcyjnych organizowane w szkole przebiegają zgodnie z planem zgodnie z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

21. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej określone są w Zasadach funkcjonowania biblioteki szkolnej.

22. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego dnia uczniowie oczekują w pobliżu sali lekcyjnej, w której mają zajęcia.

23.  Wchodząc do szatni uczniowie zakładają maseczki.

24. Dyrektor szkoły dokonuje aktualizacji procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

-      specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,

-      zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,

-      aktualnych przepisów prawa.

Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. 

Procedury bezpiecznego przyjmowania i oddawania książek do biblioteki szkolnej

1. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej są zdrowi, bez objawów choroby.

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki korzysta z dezynfekcji rąk lub umycia rąk.
3. Uczniowie muszą przestrzegać zasady 1,5 m dystansu od innych osób.
3. Uczeń powinien być zaopatrzony w maseczkę.
4. Książka oddana przez ucznia podlega 2 - dniowej kwarantannie.
5. Po wyjściu z biblioteki uczeń powinien ponownie umyć ręce, bądź je zdezynfekować.

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO