r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Procedury dotyczące organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie 01.09.2021

Procedury dotyczące organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie

Procedura ogólna w czasie pandemii COVID-19

Procedury dotyczące organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie w czasie pandemii COVID-19 (aktualizacja dn. 01.09.2021r.)

 

Procedura ogólna

1. Do szkoły może uczęszczać jedynie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni zakładać maseczki i dezynfekować ręce.

4. Uczniowie wchodzą do szkoły zachowując dystans społeczny. Po wejściu dezynfekują lub myją ręce.

5. Rodzice i opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tylko w wyznaczonym miejscu na parterze zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Szkoła ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, wpuszczane będą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w określonych obszarach. Do budynku szkoły mogą wejść osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

7.Rekomendowane jest ograniczenie kontaktu bezpośredniego nauczycieli i pracowników. Zalecany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość – telefon, mail.

8. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych.

9. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu

 

 Procedura organizacji zajęć i przerw międzylekcyjnych

1. Uczniowie zajmują stałe miejsca  w sali.

2. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają nic od innych uczniów.

3. Po zakończeniu lekcji przed przerwą obiadową uczniowie do końca przerwy pozostają pod opieką nauczyciela w sali, w której mieli lekcję lub inne zajęcia. Po dzwonku na lekcję pozostają w sali lub przechodzą do kolejnej wyznaczonej w planie lekcji sali. W czasie przerwy uczniowie mogą skorzystać z toalety lub biblioteki szkolnej. Wychodząc z sali uczeń zakłada maseczkę.

4. Na korytarzu szkolnym i schodach obowiązuje ruch prawostronny.

5. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzu szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego. Obowiązują maseczki.  Nauczyciel pozostaje w czasie przerwy obiadowej z grupą uczniów, z którą miał lekcję. W razie konieczności wyjścia z sali w czasie przerwy, nauczyciel zapewnia uczniom opiekę innego nauczyciela lub pracownika szkoły. W czasie trwania lekcji nauczyciel może wyznaczyć czas na jedną przerwę śródlekcyjną w celu przewietrzenia sali. Po otworzeniu okien wychodzi z grupą uczniów na korytarz. Na korytarzu mogą być wówczas tylko dwie grupy z zachowaniem dystansu pomiędzy nimi.

6.Jeśli nauczyciel ma kolejną lekcję w innej sali udaje się tam niezwłocznie po dzwonku na lekcję.

7.W sytuacji, gdy uczniowie kolejną lekcję, mają w innej sali po dzwonku na lekcję udają się tam całą grupą zachowując zasady bezpieczeństwa.

 8.Na lekcję wychowania fizycznego uczniowie oczekują w holu na parterze. Nauczyciel wychodzi po grupę przeprowadza ją przez salę nr 3 lub w razie sprzyjającej pogody przez dziedziniec szkolny. W czasie przejścia przez salę lekcyjną, gdy są tam inni uczniowie, nauczyciel i prowadzona przez niego grupa są w maseczkach.

 9.Po zajęciach wychowania fizycznego uczniowie są odprowadzani przez nauczyciela na hol szkoły zgodnie z zasadą jak w pkt. 8.

10.Wchodząc do pracowni informatycznej uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela.

11.W czasie przerwy obiadowej uczniowie pozostają w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela, z którym mieli lekcję (lub innego wyznaczonego nauczyciela). Posiłek spożywają siedząc na miejscu, które zajmowali podczas lekcji. Wyjątek stanowi pracownia informatyczna. Jeśli uczniowie zajmowali stanowiska komputerowe, to w czasie posiłku zajmują stoliki na środku sali. Po zajęciach wychowania fizycznego uczniowie spożywają obiad w wyznaczonej sali na miejscach zdezynfekowanych wcześniej przez pracowników obsługi. Pod koniec przerwy obiadowej pracownicy obsługi dezynfekują stoliki, przy których był spożywany posiłek. Sala powinna być przewietrzona przed rozpoczęciem kolejnej lekcji. Przed jedzeniem uczniowie powinni zdezynfekować lub umyć ręce, jak również po posiłku przed rozpoczęciem zajęć. Używając płynu do dezynfekcji w sali uczniowie mogą to robić tylko pod kontrolą nauczyciela.

12.Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować.

13.Zalecane jest organizowanie zajęć (jeśli są odpowiednie warunki atmosferyczne) , w tym szczególnie zajęć sportowych na świeżym powietrzu z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.

14.Zajęcia świetlicowe organizowane są w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej lub przy scenie w holu szkoły. Nauczyciele w mirę możliwości organizują zajęcia świetlicowe ograniczając bezpośredni kontakt pomiędzy uczniami z różnych grup klasowych.

15.Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej. Do regulaminu biblioteki szkolnej wprowadza się dodatkowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Procedury korzystania z szatni

1. Uczniowie przed wejściem do szkoły zakładają maseczki, po wejściu dezynfekują ręce lub myją ręce mydłem. 2. Po przebraniu się w szatni uczniowie udają się bezpośrednio pod salę, w której mają zajęcia. Uczniowie maseczki zdejmują dopiero w klasie po zajęciu miejsca.

3. Uczniowie, mający jako ostatnie zajęcia świetlicowe wchodzą do szatni przed dzwonkiem pod opieką nauczyciela.

4. Następnie do szatni wchodzą uczniowie odjeżdżający kursem „ Bogucin”, później uczniowie odjeżdżający kursem „ Katarzynka”, a na końcu niedojeżdżający.

5. W sytuacji nieprzestrzegania regulaminu korzystania z szatni nauczycie dyżurujący zgłasza sytuację wychowawcy.

6.Uczniowie odwożeni autobusem szkolnym po wyjściu z szatni oczekują na dziedzińcu szkoły: kurs „Bogucin” od strony szatni, kurs „Piotrowice” od strony sali gimnastycznej. Czekając uczniowie ustawiają się grupami klasowymi zachowując dystans przynajmniej 1,5 m pomiędzy grupami. Do autobusu idą pod opieką nauczyciela (opiekuna odwozu).

 

 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub ucznia szkoły.

 1.Do szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2.W szkole organizuje się izolatorium, które wyposażone jest m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

 3.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych lub uczeń bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. Niezwłocznie zawiadamia się rodzica ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.

5.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Uwagi Procedury mogą być modyfikowane w przypadku zmiany wytycznych GIS, MZ lub MEN albo w razie, gdy monitorowanie ich realizacji wykaże możliwość innych rozwiązań sprzyjających zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO