r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Obiady w szkole w roku 2021/2022 01.09.2021

Obiady w szkole w roku 2021/2022

REGULAMIN

korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

 

1. Do korzystania z obiadów upoważnione są osoby, które wypełniły kartę zgłoszenia dziecka na obiady. 

2. Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka lub opiekunowie prawni wypełniając jednorazowo druk karty zgłoszenia dziecka, który należy wydrukować i odesłać podpisany na adres mailowy: sekretariatbogucin@gmail.com lub poprzez przekazanie w dniach 1-6 września w godz. 08:30-14:30 w sekretariacie szkoły.

3. Odwołać obiad można w danym dniu do godziny 9.00 telefonicznie lub przez sms podając: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dzień odwołania.
Za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane koszty obiadów.

5. Odliczeń mogą dokonywać rodzice, którzy zgłosili telefonicznie lub przez SMS nieobecność dziecka.

6. Rozliczenie odwołań następuje z danego miesiąca w miesiącu następnym tj. kwotę za odwołania np. z września pomniejszamy w płatności za październik.

7. Rezygnacji z obiadów należy dokonać przez sms lub telefonicznie do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów (np. na koniec stycznia jeśli uczeń nie będzie korzystał z obiadów w lutym).

8. Jeśli na koniec roku pozostaje kwota za odwołania rozliczamy przy płatności za czerwiec.

9. Informację o wysokości opłat za obiady na dany miesiąc można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie.

10. Aktualny jadłospis jest umieszczony na tablicy informacyjnejprzy wejściu do szkoły.

11. Obiady są zamawiane tylko w dni nauki szkolnej.

12. Płatności można dokonać gotówką w szkole w sekretariacie w wyznaczonych dniach (dni podane będą na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły).

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do ostatniego dnia danego miesiąca.

 

Kontakt w sprawie obiadów: 

Sekretariat 
Tel. 081-501-80-61 
Kom. 797-402-016 

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszeniowy dziecka na obiady w Szkole Podstawowej w Bogucinie w roku szkolny 2021/2022 .pdf .docx

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  informujemy, że:

  1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie, Bogucin 64, 21-080 Garbów, reprezentowana przez Dyrektora, email: spbogucin@gmail.com; tel. 81 501 80 61;
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Żółkiewska-Malicka, z która można się skontaktować email: iodo@zeto.lublin.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu oraz korzystania ucznia z obiadów w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie;
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym w zw.z art. 67 a ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz te z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) dostępu do swoich danych, b) sprostowania danych osobowych; c) wniesienia sprzeciwu; d) wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w warszawie ul. Stawki 2;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapisu dziecka na obiady organizowane przez Szkołę.
« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO