r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

http://www.centrum.pceippp.pl/

S  T  A  T  U  T 
 
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ
W  BOGUCINIE
 obowiązujący do 31.08.2017r.
 
Rozdział I
Postanowienia  ogólne
                                                         
§ 1
 
 1. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej  w Bogucinie jest placówką  samodzielną , publiczną, dla której  organem prowadzącym jest Gmina Garbów, a organem  sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 2. Szkole nadał imię organ prowadzący ( Uchwała Nr XXVII/159/05 Rady Gminy Garbów z dnia 30 grudnia 2005r.- w sprawie nadania imienia Wandy Chotomskiej Szkole Podstawowej w Bogucinie),  na wniosek Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
 3. Szkoła używa pieczęci:
  1. okrągłych (malej i dużej) z napisem w otoku : Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie,
  2. stempli:
   SZKOŁA PODSTAWOWA im. Wandy Chotomskiej  w Bogucinie 
   21-080 Garbów, tel./fax 081-501-80-61;  SZKOŁA PODSTAWOWA im. Wandy
   Chotomskiej w Bogucinie 21-080 Garbów, tel./fax 081-501-80-61,
   REGON 001180300, NIP 716-17-48-440
 4. Szkoła posiada własny sztandar, hymn, logo oraz ceremoniał szkolny.
 
 § 2
 
 1. Siedzibą Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej  w Bogucinie jest miejscowość Bogucin 
 2. Obwód szkoły obejmuje granice administracyjne wsi Bogucin.
 3. Skreślony
§ 3
 
 1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat. 
 2. W szkole zorganizowany jest oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich oraz  pięcioletnich.
 3. Od roku szkolnego 2011/2012 dzieci 5-letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
  3.1 Od roku szkolnego 2014/2015 w szkole utworzono Zespół Wychowania Przedszkolnego jako inną formę wychowania przedszkolnego dla dzieci trzy i czteroletnich. 
 4. Szkoła może być przedmiotem praktyk pedagogicznych dla potrzeb kształcenia nauczycieli na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 
 
Rozdział II
Cele i zadania Szkoły
 
§ 4
 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz zapewnia uczniom:
 
 1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
 2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
 3. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp. ),
 5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 6. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,
 9. planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,
 10. skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego punktu widzenia i branie pod uwagę poglądów innych ludzi,
 11. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,
 12. wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 
2. Przygotowuje uczniów do aktywnego życia w społeczeństwie poprzez:
 
 1. efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,
 2. przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,
 3. poczucie wartości i przydatności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności lokalnej,
 4. rozumienie ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie,
 5. świadomość istnienia obowiązków wobec własnej ojczyzny i dbałość o jej dobre imię,
 6. pogłębianie poczucia przynależności do wspólnoty obywateli państwa polskiego,
 7. działanie na rzecz poczucia szacunku dla własnego państwa i jego symboli,
 
 
 
3. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 
 1. pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,
 2. rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości, tożsamości narodowej i etnicznej,
 3. rozwijanie postawy ciekawości, otwartości, poszanowania i tolerancji dla innych kultur i wyznań religijnych.
 
4. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia poprzez:
 
 1. docenianie i promowanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
 2. rozwijanie indywidualnych zainteresowań na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych (kółka przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe).
 3. motywuje uczniów do rozwoju i samokształcenia poprzez udział w konkursach i zawodach sportowych o różnych poziomach i zasięgu.
 4. umożliwia realizowanie indywidualnego toku nauczania.
 
5. Organizuje i  udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
 
 1. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 2. rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych,w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 3. planowanie sposobów ich zaspokojenia:
  1. w oddziałach przedszkolnych — obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
  2. w klasach I—III szkoły podstawowej — obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
 4. rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień,
 5. zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień,
 6. planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
 7. w oddziałach przedszkolnych i uczniom w  szkole  przez zespół  składający się
 8. z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem,
 9. współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,
 10. diagnozowanie potrzeb uczniów,
 11. uświadamianie rodzicom możliwości i celowości skorzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 12. realizowanie zaleceń wydanych przez poradnię.
 
6. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez:
 
 1. tworzenie warunków do integracji z grupą rówieśniczą,
 2. prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego,
 3. organizowanie pomocy koleżeńskiej.
 
7.Rozbudza dbałość o zdrowie i higienę osobistą uczniów poprzez:
 
 1. motywowanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i podejmowania odpowiedzialności za zdrowie, życie własne i innych.
 2. uświadamianie zasad funkcjonowania organizmu człowieka, kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
 3. przekazywanie wiedzy, promującej aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.
 4. uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniem od nikotyny, alkoholu, narkotyków,   innych współczesnych niebezpieczeństw oraz przeciwdziałanie im.
 
8. Sprawuje opiekę nad uczniami i dba o ich bezpieczeństwo poprzez:
 
 1. przestrzeganie obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
 1. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych,  pozalekcyjnych, a także przerw miedzy zajęciami,
 2. sprawowanie opieki świetlicowej oraz opieki przy dowozach uczniów do szkoły.
 3. sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek i wyjazdów organizowanych przez szkołę.
Szczegółowe zasady postępowania określają wewnętrzne regulaminy i procedury  
 
§ 5
 
1.   Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z
       nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”. Pożądane jest by
       wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania na danym etapie
       edukacyjnym.
2.    Rada klasowa rodziców może złożyć do dyrektora szkoły  wniosek o odwołanie
       wychowawcy. Wniosek powinien  być   umotywowany i podpisany przez rodziców.
3.    Dyrektor szkoły w odpowiedzi na wniosek rodziców może przychylić się do wniosku,
       biorąc pod uwagę dobro uczniów i aktualne możliwości kadrowe.
 
 
Rozdział III
 Organy szkoły i ich kompetencje
 
§ 6
 
      1.  Organami Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie są:
 
 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski
 
     2.  Organy wymienione w p.1 zobowiązane są do współpracy  w celu:
 
 1. zagwarantowania każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich  uprawnień   i kompetencji,
 2. zapewnienia bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 
§7
 
     1.  Dyrektor szkoły   -  jego kompetencjeokreślają odrębne przepisy, zgodnie z którymi :
 
 1. kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. stwarza i zapewnia sprawną organizację procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego oraz czuwa nad właściwą jego realizacją,
 3. respektuje zarządzenia i zalecenia organów nadzorujących szkołę zapewniając m.in.     prawidłowy przepływ informacji,
 4. ściśle współpracuje z Radą Rodziców, SU i innymi podmiotami w celu stworzenia warunków wspierających szkolną karierę ucznia,
 5. inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
 6. ustala zakres obowiązków pracowników,
 7. sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą i oddziałami przedszkolnymi mieszczącymi się w budynku szkoły.
 8. przestrzega postanowień statutu w zakresie nagród i kar stosowanych wobec uczniów, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, zgodnie z  odrębnymi przepisami,
 9. przyznaje nagrody, premie, dodatki motywacyjne oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 10. występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 11. odracza obowiązek szkolny dziecka uwzględniając stanowisko Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w porozumieniu z rodzicami
 12. do 30 kwietnia każdego roku przygotowuje projekt organizacji szkoły i przedstawia go  do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
 13. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 14. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 15. wydaje polecenia służbowe,
 16. opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej. 
 17. przekazuje wnioski z pełnionego nadzoru Radzie Pedagogicznej
 18. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami. W przypadku wstrzymania przez dyrektora realizacji niezgodnej z przepisami prawa uchwały Rady Pedagogicznej, sprawę rozstrzyga Kurator Oświaty, którego decyzja jest ostateczna,
 19. na wniosek nauczyciela oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania na dany etap edukacyjny.
 20. w miarę możliwości zapewnia odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę szkoły, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,
 
§ 8

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 
 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie;
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona;
 3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz powiadamia członków o terminie i porządku obrad zgodnie z regulaminem Rad;
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady;
 5. Terminy rad pedagogicznych wynikają z ich charakteru oraz potrzeb szkoły.
  
2. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
 
 1. zatwierdzanie regulaminów i planów pracy szkoły,
 2. zatwierdzanie zmian w statucie szkoły,
 3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. podejmowanie wniosków służących doskonaleniu pracy,
 7. przyjmowanie sprawozdania dyrektora z monitorowania pracy Szkoły oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
 8. deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
 9. uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 
3. Rada Pedagogiczna opiniuje: 
 
 1. organizację pracy szkoły, w tym  tygodniowy plan lekcji,
 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
 3. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. plany i regulaminy przed ich zatwierdzeniem,
 5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Szkoły,
 6. przygotowuje projekt statutu Szkoły bądź jego zmian, 
 7. ustala regulamin swojej działalności, który jest zgodny z postanowieniami statutu oraz prowadzi księgę protokołów zebrań.
 
4. Obowiązki członków Rady Pedagogicznej:
 
 1. aktywny i rzetelny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i realizacja podjętych uchwał,
 2. przestrzeganie postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły,
 3. składanie przed radą sprawozdań z wykonania wcześniej przydzielonych zadań,  
 4. przestrzeganie tajemnicy przebiegu posiedzenia rady pedagogicznej,  nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  
 
 
 
§ 9
 
1. Rada Rodziców składająca się z wybranych przedstawicieli  rad klasowych stanowi
samorządną reprezentację rodziców wszystkich uczniów szkoły współpracującą  z pozostałymi organami szkoły.
 
 1. Rada Rodziców  wyłania spośród swoich członków Prezydium Rady składający się z przewodniczącego i jego zastępcy, skarbnika i protokolanta oraz powołuje komisję rewizyjną;
 2. Rada Rodziców może wystąpić do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 3. Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy oraz program profilaktyki;
 4. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 5. współuczestniczy w organizacji oraz w miarę posiadanych środków dofinansowuje imprezy ogólnoszkolne;
 6. tworzy fundusz Rady Rodziców z dobrowolnych składek i darowizn; 
 7. składa sprawozdanie z działalności na zebraniu ogólnym rodziców przynajmniej jeden raz w roku szkolnym,
     
2. Inne zadania Rady Rodziców:
 
 1. działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
 2. pozyskuje rodziców do udziału w realizacji zadań szkoły,
 3. udziela pomocy szkole w doskonaleniu organizacji i warunków pracy,
 4. bierze udział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu działań szkoły,
 5. współpracuje ze środowiskiem lokalnym,
 6. organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,
 7. współdziała w organizacji różnych form pozalekcyjnej działalności dzieci,
 8. uczestniczy w planowaniu wydatków szkoły,
 9. podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły zwłaszcza na działalność opiekuńczo- wychowawczą,
 10. zapewnia rodzicom, poprzez klasowe rady, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły, w szczególności poprzez:
  1. uzgadnianie zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych  w szkole i klasie,
  2. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.
 11. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 12. Zebrania ogólne (wszystkich rodziców) odbywają się co najmniej dwa razy w roku i dotyczą:
  1. zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych i gospodarczych szkoły,
  2. stopnia realizacji podjętych zamierzeń.
 13. Spotkania wychowawców z rodzicami odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące i poświęcone są:
  1. zapoznaniu rodziców z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie,
  2. zapoznaniu z wewnątrzszkolnym systemem nauczania, Statutem Szkoły, programem wychowawczym i programem profilaktyki,
  3. przekazaniu informacji dotyczącej postępów i trudności w nauce oraz zachowania ucznia
  4. wymianie informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
 14. Działalność Rady Rodziców określa regulamin i  plan pracy przyjęty na dany rok szkolny.
 
§ 10
 
1. Samorząd Uczniowski  tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 
 1. Samorząd w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybiera radę SU, która jest  reprezentantem ogółu uczniów. Kadencja rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden  rok;
 2. Zasady wyłaniania kandydatów i przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu;
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
 4. Samorząd  ma prawo do:
  1. zgłaszania propozycji do programu wychowawczego, statutu, systemu zasad oceniania wewnątrzszkolnego,
  2. organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  3. wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,
  4. przedstawiania pozostałym organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: prawo do zapoznania się  z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i   zachowaniu zgodnie z zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego,  prawo do informacji, redagowania i wydawania szkolnej gazetki.
 5. Szczegółową działalność Samorządu Uczniowskiego określa plan pracy przyjęty na dany rok szkolny.
 
§ 11
 
 1. Organy szkoły tj.: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski mają obowiązek współpracować ze sobą w celu stałego podnoszenia jakości pracy Szkoły.
 2. Organy Szkoły mają obowiązek informowania na bieżąco o planowanych działaniach i   decyzjach poprzez:
  1. spotkania,
  2. zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń,
  3. apele  szkolne,
  4. drogą elektroniczną, bądź innymi środkami przekazu.
  5. W sytuacjach konfliktowych każdy z organów ma możliwośćobrony swego stanowiska:
   1. w przypadku konfliktu dyrektor – samorząd uczniowski, stroną rozstrzygającą są      wychowawcy  klas i opiekun SU,
   2. w konfliktach rada pedagogiczna  - rada rodziców stroną  rozstrzygającą może być organ prowadzący lub nadzorujący szkolę,
   3. w przypadku konfliktu pomiędzy radą pedagogiczną a dyrektorem szkoły stroną rozstrzygającą jest organ nadzoru,
   4. we wszystkich sporach personalnych rolę mediatora mogą przyjąć związki zawodowe.
§ 12
 
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania dzieci.
Rodzice mają prawo do :
 
 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,
 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 3. oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających,
 4. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
 5. zachowania postępów i przyczyn trudności w nauce,
 6. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia dzieci,
 7. wyrażania i przekazywania opinii organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór     pedagogiczny na temat  pracy szkoły.
 
2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są raz na    kwartał zebrania z rodzicami. W razie potrzeby zebrania mogą odbywać się częściej.
 
3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do 
 
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 3. uczestniczenia w zebraniach klasowych rodziców organizowanych przez szkołę, a także  zgłaszania się do szkoły na prośbę wychowawcy lub dyrektora w sprawach dotyczących  zachowania lub nauki dziecka.
 
 
Rozdział  IV
 Organizacja Szkoły
 
§ 13
 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Zajęcia edukacyjne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
  1. pierwszy od pierwszego dnia zajęć do końca stycznia danego roku szkolnego,
  2. drugi od 1 lutego do końca zajęć danego roku szkolnego
 3. Po pierwszym okresie, dokonuje się śródrocznej oceny wyników nauczania 
 4. i zachowania uczniów.
 5. Po drugim okresie, dokonuje się rocznej oceny wyników nauczania i zachowania uczniów.
 
§ 14
 
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 
 
§ 15
 
1. Do szkoły przyjmuje się:
 1. z urzędu dzieci pięcioletnie i sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły, 
 2. z urzędu dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 3. na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora szkoły  dzieci  zamieszkałe poza obwodem szkoły w miarę wolnych miejsc. Dyrektor może zasięgnąć w tej sprawie opinii Rady Pedagogicznej.
 
§ 16
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Uczniowie na danym etapie kształcenia uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych ramowym planem nauczania, realizują programy nauczania uwzględniające całość podstawy programowej kształcenia przedszkolnego i ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego dopuszczone do użytku w szkole. 
 3. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który obowiązuje od początku następnego roku szkolnego. 
 4. Uczeń może być zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z ww. przedmiotów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodziców popartego zaświadczeniem lekarskim.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
 7. Za przekazanie wniosku, o którym mowa w pkt 5, do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
 
§ 17
 
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na  organizację dowozu i odwozu w szkole organizowana jest opieka świetlicowa nad dziećmi.
  
§ 17a
NAUCZANIE INDYWIDUALNE
 
 1. Dzieci,  którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem.
 2. Decyzję o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podstawą wydania decyzji jest „orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania" wydane przez zespól orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej oraz wniosek rodziców. Decyzja jest wydawana w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Uczeń, który otrzymał decyzję o nauczaniu indywidualnym jest zapisany w dzienniku danej klasy i podlega ocenianiu i klasyfikowaniu na zasadach ogólnych.
 
§ 17b
NAUKA RELIGII, ETYKI
 
 1. W szkole organizuje się, w ramach planu zajęć szkolnych, naukę religii, etyki - na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Życzenie, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 2. Za zgromadzenie stosownych oświadczeń rodziców odpowiedzialny jest nauczyciel religii/katecheta.
 3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii, bądź etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
 4. Uczniowie nieuczęszczający na wnioskowane przez rodzica zajęcia mają w trakcie trwania tych zajęć zapewnioną opiekę w szkole.
 5. Nauczyciel religii, etyki wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy .
 6. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji na świadectwie nie zamieszcza się danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.
 7. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 
 
§ 17c
 
INDYWIDUALNY TOK NAUKI
 
 1. Szkoła rozpoznaje i uwzględnia w toku kształcenia i wychowania potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych. Tworzy warunki rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań ucznia przez organizację zajęć rozwijających uzdolnienia oraz możliwość dostosowania zakresu treści i tempa uczenia się do  indywidualnych możliwości i potrzeb w postaci indywidualnego programu lub toku nauki.
 2. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 3. Szczegółowe zasady organizacji indywidualnego programu lub toku nauki określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
 
§17d
 
ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 
 1. W szkole organizowania jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
  1. z niepełnosprawności,
  2. z niedostosowania społecznego,
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  4. ze szczególnych uzdolnień,
  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
  6. z zaburzeń komunikacji językowej,
  7. z choroby przewlekłej,
  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  9. z niepowodzeń edukacyjnych,
  10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
  11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także rodzicom uczniów oraz nauczycielom i polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. W przypadku rezygnacji z zaproponowanych przez szkołę form pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzice ucznia informują niezwłocznie o tym fakcie dyrektora szkoły w formie pisemnej, podając uzasadnienie rezygnacji.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
  1. ucznia;
  2. rodziców ucznia; 
  3. dyrektora szkoły;
  4.  nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 9. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
  2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  4. porad i konsultacji.
 10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz  prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
 11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
 12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.
 13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
 14. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.
 15. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut
 16. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
  1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia
  2. rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 17. Za planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest odpowiedzialny wychowawca klasy we współpracy z rodzicami oraz w zależności od potrzeb, z nauczycielami, specjalistami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 18. Wychowawca lub prowadzący zajęcia opracowuje indywidualny lub grupowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela.
 19. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów.
 20. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET).
 21. Na każdym etapie edukacyjnym uczniom niepełnosprawnym można przedłużyć okres nauki o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 22. W celu przedłużenia etapu edukacyjnego uruchamiana jest następująca procedura:
  1. Zespół do planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej pod przewodnictwem koordynatora dokonuje szczegółowej analizy osiągnięć ucznia formułując argumentację uzasadniającą zasadność przedłużenia etapu edukacyjnego. 
  2. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o przedłużenie etapu edukacyjnego są wychowawca klasy oraz rodzic lub opiekun prawny.
  3. Do dokumentacji związanej z procedurą przedłużania etapu edukacyjnego dołącza się pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
  4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu do planowania i koordynowania  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uzyskaniu zgody rodziców, koordynator zespołu wnioskuje do Rady Pedagogicznej o przedłużenie uczniowi etapu edukacyjnego. 
  5. Rada Pedagogiczna na drodze uchwały podejmuje decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki.
  6. Decyzję, o której mowa w ust. 5 podejmuje się nie później niż:
   1. w przypadku szkoły podstawowej – do końca lutego odpowiednio w klasie III i VI,
  7. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor wydaje decyzję o przedłużeniu etapu edukacyjnego i uwzględnia zmiany w arkuszu organizacyjnym na kolejny rok szkolny.
  8. Uczniowi, któremu przedłużono etap edukacyjny nie wydaje się promocyjnego lub końcowego świadectwa szkolnego.
  9. Na prośbę rodziców placówka może wydać uczniowi, któremu przedłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
  10. Komplet dokumentów związanych z procedurą przedłużania etapu edukacyjnego składa się do akt osobowych ucznia.
 23. Do obowiązków wychowawcy klasy należy umieszczenie adnotacji o przedłużeniu etapu edukacyjnego w arkuszu ocen.
 24. Dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 25. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:
  1. danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej — po zakończeniu jej udzielania;
  2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym — przed opracowaniem arkusza organizacji  szkoły na kolejny rok szkolny.
 26. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez osobę koordynującą pracę zespołu.
 27. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.
 28. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
  1. na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  2. na wniosek rodzica ucznia — inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 29. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.
 30. Na podstawie oceny, dyrektor szkoły może zadecydować o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
§ 18
1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół    wyższych kierujących ich na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 
 
§ 19
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA
 
 1. Biblioteka szkolna, w której znajduje się również Multimedialne  Centrum Informacji służy do  realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i  wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Do zadań bibliotekarza należy:
  1. gromadzenie i przechowywanie księgozbioru;
  2. udostępniania książek i innych źródeł informacji;
  3. prenumerowanie prasy i wydawnictw o różnej tematyce;
  4. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną i informatyczną;
  5. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  6. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 
  7. i społeczną;
  8. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;
  9. prowadzenie zajęć bibliotecznych;
  10. organizowanie konkursów czytelniczych;
  11. przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o  stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach
  12. współpraca z  nauczycielami szkoły, gromadzenie publikacji i artykułów ich autorstwa;
  13. prowadzenie edukacji czytelniczej i  medialnej;
  14. zakup i  oprawa książek;
  15. opracowanie projektu Regulaminu korzystania z  biblioteki i  czytelni. 
 
Rozdział V 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 
§ 20
 
 1. W Szkole zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy obsługi 
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust. 1 regulują odrębne przepisy.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników obsługi określają indywidualne zakresy obowiązków.
 4. Zasady awansu zawodowego  nauczycieli określają odrębne przepisy oraz wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli.
 
§ 21
 
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
  1. czuwanie nad bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem uczniów,
  2. tworzenie warunków wspomagających rozwój psychofizyczny uczniów,
  3. praca dydaktyczno-wychowawcza z odpowiedzialnością za wyniki,
  4. współpraca z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia,
  5. bezstronne i obiektywne  ocenianie uczniów,
  6. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
  7. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  8. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  9. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  10. uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z przyjętym planem na dany rok szkolny.
 3. W szkole powołane są zespoły nauczycieli:
  1. nauczyciele uczący w oddziałach I-III tworzą Zespół Nauczycieli Klas Młodszych
   1. Wychowawca oddziału przedszkolnego bierze udział w pracach tego zespołu,
   2. Zespołowi przewodniczy  przewodniczący zespołu wybrany przez członków  zespołu, 
  2. nauczyciele uczący w jednym oddziale tworzą Klasowe Zespoły nauczycieli na czele z jej przewodniczącym – wychowawcą danej klasy,
  3. nauczyciele wychowawcy tworzą Zespół Wychowawców, na czele jako przewodniczący stoi wychowawca kl. VI w danym roku szkolnym,
 4. Cele i zadania zespołów obejmują :
  1. dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów programów nauczania dla danego oddziału,
  2. integrowanie treści między przedmiotowych,
  3. diagnozowanie i usprawnianie Wewnątrzszkolnego systemu  oceniania,
  4. analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału,
  5. ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów – STUDIUM PRZYPADKU,
  6. organizowanie przedmiotowych olimpiad i konkursów wiedzy,
  7. doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, lekcje koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych,
  8. zespołowe diagnozowanie wybranych zagadnień, szczególnie dotyczących realizacji programów nauczania, Programu Wychowawczego Szkoły,
  9. analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów,
  10. wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego,
  11. prowadzenie wewnętrznej ewaluacji wybranych obszarów szkoły. 
 5.  Nauczyciele uczestniczą w pracach zespołów problemowo zadaniowych powoływanych w miarę potrzeb przez dyrektora szkoły w celu diagnozowania i ewaluacji funkcjonowania poszczególnych obszarów życia szkoły.
 6. Nauczyciel wychowawca klasy (grupy) sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności:
  1.  Proponuje i organizuje proces wychowania w zespole: 
   1. tworzy warunki wspomagające harmonijny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
   2. inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów,
   3. rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także miedzy wychowankami a społecznością szkoły,
   4. podejmuje określone działania rozwijające samorządność.
  2.  Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
   1. otacza indywidualna opieką każdego wychowanka,
   2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy pracy integrujące zespól uczniowski,
   3. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy w oparciu program wychowawczy i profilaktyki,
   4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie w zakresie działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych,
   5. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich  dzieci,
   6. wspiera rodziców w ich działaniach wychowawczych,
   7. pozyskuje rodziców do działań na rzecz klasy i szkoły,.
   8. współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz uczniów
  3. Prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia.
  4. Nauczyciel wychowawca (klasy, grupy wychowawczej) ma prawo:
   1. współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
   2. do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od Dyrektora Szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.
   3. ustanowienia (przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców) własnych form nagradzania i motywowania wychowanków.
  5. Nauczyciel wychowawca (klasy, grupy wychowawczej) odpowiada:
   1. służbowo przed Dyrektorem Szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie),
   2. za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły oraz programu profilaktyki,
   3. za prawidłowość i terminowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy (grupy wychowawczej).
Rozdział VI
Uczniowie Szkoły
 
 
§ 22
 
 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci należące do jej obwodu .
 2. Decyzję o przyjęciu  dziecka spoza obwodu szkoły podejmuje dyrektor szkoły kierując się możliwościami organizacyjnymi szkoły i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim  jej  wychowankom.
 3. Szkoła prowadzi zapisy dzieci do oddziału pięciolatków i sześciolatków oraz klasy pierwszej do 30 kwietnia danego roku poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 
 
§  23
Każdy uczeń ma prawo do:
 
 1. Poszanowania godności osobistej oraz kulturalnego i życzliwego traktowania przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów. 
 2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny  pracy umysłowej.
 3. Opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy.
 4. Korzystanie z pomocy stypendialnej lub doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły ale także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza przy tym dobra innych osób.
 6. Prezentowania swojego dorobku. 
 7. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 8. Do otrzymania do domu na czas określony przez nauczyciela pisemnych prac kontrolnych (na własną prośbę lub rodziców).
 9. Realizowania indywidualnego programu lub toku nauki.
 10. Uzyskania  informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) z poszczególnych przedmiotów – na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i na miesiąc przed zakończeniem okresu (zajęć dydaktyczno – wychowawczych) 
 11. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć komputerowych na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w oparciu o wniosek rodziców/prawnych opiekunów potwierdzonym zaleceniami lekarza,
 12. Składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ocena okresowa (roczna) ustalona przez nauczyciela jest jego zdaniem lub jego rodziców zaniżona.
 13. Do przystąpienia  do egzaminu klasyfikacyjnego z materiału programowego realizowanego w danym okresie, jeżeli  z przyczyn usprawiedliwionych nie był klasyfikowany ( na prośbę ucznia lub rodziców/ opiekunów prawnych).
 14. Warunkowego promowania (1 raz w cyklu kształcenia)  - decyzję podejmuje rada pedagogiczna.
 15. Otrzymania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyska średnią ocen minimum  4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 16. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z zachowania.
 17. Pomocy i wskazówek  ze strony nauczycieli w przypadku trudności w nauce spowodowanych np. dłuższą nieobecnością.
 18. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
 19. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.
 20. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz organizacje działające w szkole.
 21. Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych organizowanych na różnych szczeblach i poziomach.
 22. Rozwijania zainteresowań m.in. przez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 23. Uzyskania wyjaśnień niezrozumiałych dla siebie kwestii omawianych w czasie zajęć szkolnych lub występujących w zadaniach domowych.
 24. Poprawy oceny cząstkowej niedostatecznej.
 
 
Uczeń ma obowiązek:
 
 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 2. Terminowo wykonywać zadania domowe.
 3. Regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły, jak najlepiej  wykorzystywać czas i warunki do nauki.
 4. Usprawiedliwiać swoją nieobecność w szkole pisemnym wyjaśnieniem rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Okazywać szacunek każdemu człowiekowi, a w szkole  jej pracownikom i kolegom.
 6. Nie naruszać godności innych, dbać o kulturę słowa. 
 7. Tworzyć i pogłębiać atmosferę spokoju, właściwej kultury bycia, życzliwości, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania oraz akceptowania każdego człowieka. 
 8. Dbać o wspólne dobro, ład i estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu.
 9. Troszczyć się o honor szkoły, jej dobre imię, szanować i wzbogacać jej tradycje
 10. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.
 11. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia w czasie ferii letnich braków wiedzy w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela.
 12. Uczniowi nie wolno: 
  1. spożywać alkoholu; 
  2. palić tytoniu;
  3. zażywać innych środków niedozwolonych i szkodliwych;
  4. w czasie lekcji korzystać z telefonów.
  5. W zakresie  korzystania z telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego w szkole uczeń:
   1. ma obowiązek wyłączyć (ustawić w trybie „milczy”) i schować telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,
   2. nie może nagrywać dźwięku i/lub obrazu bez zgody osoby nagrywanej lub fotografowanej.
  6. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma prawo odebrać telefon, sprzęt elektroniczny uczniowi i oddać rodzicom/prawnym opiekunom).
  7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesiony do szkoły przez ucznia: telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny oraz inne cenne przedmioty.
 
§ 24
 
 1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
  1. celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie,
  2. aktywny udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
  3. wybitne osiągnięcia.
 2. Formy przyznawanych nagród to:
  1. pochwała wychowawcy wobec klasy i rodziców,
  2. pochwała dyrektora Szkoły udzielona publicznie,
  3. dyplomy i nagrody rzeczowe lub książkowe.
 3. Nagrody przyznawane będą na wniosek wychowawcy klasy, opiekuna SU, bibliotekarza oraz innych podmiotów współdziałających ze szkołą.
 4. Rodzice (opiekunowie) będą informowani o przyznanej uczniowi nagrodzie.
 5. Rodzicom uczniów szczególnie wyróżniających się na koniec roku wręczane są listy  gratulacyjne i pochwalne.
 6. Z wnioskiem o wręczenie rodzicom (opiekunom) listu gratulacyjnego lub pochwalnego występuje wychowawca klasy.
 7.  Karami porządkowymi wobec uczniów są:
  1. upomnienie ustne udzielone uczniowi przez nauczyciela,
  2. upomnienie wychowawcy udzielone uczniowi wobec klasy,
  3. uwaga wpisana do dziennika lekcyjnego,
  4. wezwanie rodziców/opiekunów na rozmowę i sporządzenie notatki podpisanej przez nauczyciela i rodzica w dzienniku wychowawcy,
  5. wychowawcza rozmowa  dyrektora z uczniem w obecności nauczyciela,
  6. wezwanie rodziców przez dyrektora w celu przeprowadzenia rozmowy i zobowiązania ich do systematycznej współpracy ze szkołą,
  7. przeniesienie do innej  szkoły po wyczerpaniu wszelkich możliwych zabiegów wychowawczych.
 8. Wymienione kary powinny być stosowane według ustalonej wyżej gradacji.
 9. W przypadku niepoprawnego i rażącego zachowania kara może być udzielona z pominięciem ustalonej kolejności.
 10. Wymierzenie kary powinno nastąpić po dokładnym poznaniu wszystkich okoliczności i faktów przewinienia.
 11. Kary stosowane są za:
  1. dewastację urządzeń sanitarnych i sprzętu szkolnego,
  2. wagarowanie i nagminne spóźnianie się,
  3. notoryczne zaniedbywanie się w nauce,
  4. brutalność bądź wulgarne zachowanie się wobec kolegów i pracowników Szkoły (bądź innych osób),
  5. postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na innych uczniów.
  6. kradzieże, nieprzestrzeganie regulaminu. 
 12. Wykonanie kary może być zawieszone przez Radę Pedagogiczną na czas próbny (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub Szkolnego, Rady Rodziców.
 13. Uczeń ma prawo odwołania się od wymierzonej kary do dyrektora szkoły lub Rady    Pedagogicznej osobiście, za pośrednictwem Samorządu Szkolnego albo rodziców. Odwołanie musi być poparte ustnym lub pisemnym uzasadnieniem i złożone do dyrektora Szkoły w ciągu trzech dni od przekazania informacji uczniowi o jej wymierzeniu.
 14. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek na swoim najbliższym posiedzeniu. Decyzja Rady    Pedagogicznej jest w tej sprawie ostateczna.
 15. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
 16. Przeniesienie ucznia do innej szkoły.
  1. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły w przypadku, gdy swoim zachowaniem swym rażąco narusza obowiązki ucznia, uniemożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych.
  2. Jeżeli po zastosowaniu środków wychowawczych jakimi dysponuje szkoła zachowanie ucznia nie ulegnie poprawie dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
  3. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej Szkoły musi być skonsultowany z Samorządem Uczniowskim.
  4. Uczniowi (jego rodzicom albo opiekunom) przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kuratora Oświaty.
 
 

Rozdział VII

§ 25 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 

1. CEL I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę  podstawę oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. iformułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych  niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  5. ustalanie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania  wyższych niż przewidywane rocznych  (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 4. Oceniane są indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:
  1. umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;
  2. systematyczność pracy ucznia;
  3. samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany;
  4. zaangażowanie i kreatywność ucznia;
  5.  umiejętność prezentowania wiedzy;
  6.   umiejętność współpracy w grupie

 

 

2. SYSTEM INFORMOWANIA

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich  rodziców (opiekunów prawnych) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach  oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia  ustaloną ocenę.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

3. ZASADY OCENY OPISOWEJ W KLASACH I-III

 

W  klasach I – III szkoły podstawowej: ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej.

Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej.

 1. Ocena opisowa jest wynikiem obserwowania rozwoju dziecka. Zawiera informacje o postępach ucznia, co potrafi, nad czym musi popracować, jak daleko jest do osiągnięcia   celu.
 2. Uwzględnia możliwości dziecka, bierze pod uwagę jego pracę i wysiłek włożony w wykonanie zadania, zachęca do dalszej pracy.
 3. Ocena wspiera rozwój ucznia, „uświadamia”, że wysiłek opłaca się.
 4. Warunki wpływające na prawidłowe ocenianie:
  1. w klasie panuje stabilny klimat emocjonalny, pogodna atmosfera,
  2. jasno sformułowane normy postępowania, których wszyscy przestrzegają, dziecko ma oparcie w nauczycielu i czuje się bezpieczne,
  3. uczniowie posiadają poczucie sensu tego co robią,
  4. uczeń musi mieć poczucie sukcesu każdy na swoją miarę.
 5. W trakcie semestru nauczyciel zobowiązany jest do informowania dziecka i jego rodziców o wynikach jego pracy poprzez krótkie recenzje np. napisałeś, zrobiłeś wspaniale, pracuj tak dalej, pracuj nad kształtem pisma, poćwicz tabliczkę mnożenia itp.
 6. Od roku szkolnego 2014/2015 w szkole wprowadzane jest ocenianie wspierające rozwój ucznia (OK.). Narzędziem pomagającym nauczycielowi rejestrować spostrzeżenia jest Karta osiągnięć ucznia w której nauczyciel odnotowuje osiągnięcia edukacyjne ucznia. Karty obserwacji ucznia i śródroczne oceny opisowe ucznia znajdują się w dzienniku lekcyjnym,
 7. Ocena opisowa śródroczna dotyczy jego postępów w edukacji i rozwoju społeczno– emocjonalnym ucznia. Zawiera zrozumiałe dla niego zalecenia.
 8. Ocena opisowa roczna ucznia zawiera opis postępów w rozwoju dziecka. Stwierdza też czy dziecko zastosowało się do wcześniejszych zaleceń. Zawarta jest w arkuszu ocen ucznia.
 9. Postępy uczniów oceniane są według kryteriów w zakresie poszczególnych edukacji.  
 10. Ocena opisowa roczna z zachowania w klasach I – III zawarta  jest w rozdziale Ocenianie zachowania uczniów.
 11. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca zapoznaje rodziców oraz uczniów z wymaganiami programowymi w danej klasie. 
 12. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

 

4. PROCEDURY WYSTAWIANIA OCEN W KL. IV-VI

 

1) Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się wg następującej skali:

 

STOPIEŃ

SKRÓT LITEROWY

OZNACZENIE CYFROWE

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

 

 

2) Dopuszcza się w trakcie semestru stosowanie znaku „+” i „ -„ .

3) Ocena śródroczna i roczna musi być oceną pełną.

4) Wystawianie ocen bieżących odbywa się na podstawie udziału ucznia w zajęciach lekcyjnych, pracy w grupie, umiejętności stawiania pytań, dostrzegania problemów, przygotowania pracy domowej, samodzielnego opracowania sposobu rozwiązywania zadania i umiejętności realizacji pomysłu, formułowania notatki do zapisania lub wniosku, pracy pisemnej (na poziomie przewidzianym dla danego etapu edukacyjnego), umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji, analizy zadań i sposobów ich rozwiązywania, analizowania problemów i sytuacji, wyników sprawdzianów, testów, obserwacji ucznia przez nauczyciela.

5) W klasach IV- VI szkoły podstawowej bieżącemu ocenianiu podlegają:

 1. poziom opanowania przez ucznia umiejętności przewidzianych programem,
 2. posiadana przez ucznia wiedza,
 3. aktywny udział w procesie lekcyjnym,
 4. kultura przekazywania wiadomości,
 5. prace klasowe,
 6. testy,
 7. kartkówki z trzech ostatnich tematów,
 8. prace domowe,
 9. zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,
 10. wypowiedzi ustne,
 11. prace w zespole,
 12. testy sprawnościowe,
 13. prace plastyczne i techniczne,
 14. działalność muzyczna i informatyczna

8) Szczegółowe kryteria ocen wynikające ze standardu kształcenia realizowanego programu nauczania formułują nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

9) Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:  

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który

posiadł wiedzę i wszystkie umiejętności określone w podstawie programowej ,   samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,

Stopień 

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który

opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej w klasach IV-VI, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i  problemów w nowych sytuacjach, bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

Stopień 

dobry otrzymuje uczeń, który

 opanował materiał programowy, posiada wiadomości, które potrafi wykorzystać w praktyce oraz rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który

częściowo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w klasach 4-6 oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o  średnim stopniu trudności.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który

Opanował proste treści programowe niezbędne do kontynuowania nauki, wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, posiada wiadomości i umiejętności, które potrafi zastosować tylko w sytuacjach typowych

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który

nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuowanie nauki oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet po udzieleniu wskazówek przez nauczyciela

 

10) W szkole obowiązuje system dwusemestralny.

11) Przebieg nauczania dokumentowany jest w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen.

Dodatkowo w klasach I - III stosuję się Kartę obserwacji ucznia w ciągu całego roku.  

12) Karty obserwacji znajdują się w dziennikach lekcyjnych. Arkusze ocen przechowywane są u dyrekcji szkoły. Dzienniki lekcyjne znajdują się w pokoju nauczycielskim.

13) Ocena z zachowania ucznia  ustalona przez wychowawcę nie może być ustalona ani zmieniona decyzją administracyjną.

14) Oceny bieżące dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

5. KLASYFIKOWANIE

 

 

 1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
 2. Klasyfikacja roczna w klasach IV - VI i końcowa w klasie VI szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. Data klasyfikacji  rocznej ustalana jest przez Dyrektora szkoły (po zasięgnięciu opinii Rady   Pedagogicznej), w terminie nie późniejszym niż tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 3. Klasyfikację śródroczną w klasach IV - VI szkoły podstawowej przeprowadza się jeden raz   w ciągu roku szkolnego  i polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 
 4. Data klasyfikacji śródrocznej ustalana jest przez Dyrektora szkoły (po zasięgnięciu opinii   Rady   Pedagogicznej), w terminie nie późniejszym niż tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych.
 5. Przed rocznym (semestralnym) zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
  1. wychowawca ustnie informuje uczniów i za ich pośrednictwem rodziców o proponowanych ocenach zachowania co najmniej dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji
  2. nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ustnie informują uczniów i za ich pośrednictwem rodziców, o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, w terminie co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacją
  3. na miesiąc przed klasyfikacją wychowawca informuje rodziców w formie pisemnej o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych.
 6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 7. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
 8. edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 9. Sprawdzian (o którym mowa w podpunkcie a), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 10. W skład komisji wchodzą:
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
  2.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
   2. wychowawca klasy,
   3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
   5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
   6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   7. przedstawiciel rady rodziców.
 11. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 12. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. skład komisji,
   2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
   3. zadania (pytania) sprawdzające,
   4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. skład komisji,
   2. termin posiedzenia komisji,
   3. wynik głosowania,
   4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych   odpowiedziach ucznia.
 15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 16. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 17. Dyrektor szkoły:
  1. zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej  uniemożliwia   ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub   „zwolniona”,
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,  zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z  zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole,
  3. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,
  4. w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 18. Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu. Przy ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych dopuszczalne są skróty.
 19. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
 20. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
 21. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym są opisowe.
 22. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 23. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 24. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szklonym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 25. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z  tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

6. PROMOWANIE

 

 

 1. Ucznia kl. I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej  klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami. 
 2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem: 
  1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
  2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły.
 3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 4. Ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami ucznia). 
 5. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

7. PROCEDURY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ


 1.  Sposoby sprawdzania osiągnięć w edukacji wczesnoszkolnej:
  1. obserwacja dziecka i jego wytworów pracy
  2. prowadzenie indywidualnych kart obserwacji
  3. ocena opisowa śródroczna i roczna
  4. samoocena ucznia
  5. sprawdziany umiejętności i wiadomości
  6. sprawdzian  dla uczniów kończących klasę I, II, III.
 2. Częstotliwość sprawdzania:
  1. przez cały rok szkolny prowadzona jest obserwacja dziecka, wytworów jego pracy, prowadzone są Karty obserwacji ucznia,
  2. oceny opisowej dokonuje się dwa razy w roku szkolnym na śródroczną i roczną klasyfikację,
  3. samooceny uczeń dokonuje dla własnych potrzeb w ciągu roku szkolnego,
  4. sprawdziany przeprowadza się po określonych blokach tematycznych,
 3. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. W klasach I-III przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się możliwość stosowania oceny wyrażonej cyfrą w skali 1-6. wg kryteriów ocen w zakresie poszczególnych edukacji. 
 4. Oceny szkolne, są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
 5. Nauczyciele w kl. IV-VI  stosują pełną skalę ocen od 1-6.
 6. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać przynajmniej minimalną ilość ocen bieżących.
 7. Ilość ocen z danego przedmiotu powinna być przynajmniej dwukrotnie większa od liczby tygodniowych zajęć.
 8. Ocenę ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 9. Sposoby sprawdzania osiągnięć w klasach IV – VI:
  1. odpowiedzi ustne,
  2. prace pisemne; kartkówki (obejmują maksymalnie trzy ostatnie lekcje, mogą być bez uprzedniej zapowiedzi i trwają do 15 minut), sprawdziany (obejmują większą partię materiału, wymagają wcześniejszej zapowiedzi), wypracowania, dyktanda itp.,
  3. prace wytwórcze np. prace plastyczne i inne wytwory uczniów
  4. testy i próby sprawności fizycznej,
  5. oceny z prac pisemnych (nauczyciel powinien podać je w przeciągu dwóch tygodni od ich napisania).
 10. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go na prośbę ucznia lub jego rodziców krótko uzasadnić.
 11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, uczeń na własną prośbę lub prośbę jego rodziców otrzymuje do wglądu na spotkaniach z rodzicami.
 12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, muzyki, plastyki należy brać pod uwagę wkładany wysiłek ucznia w wykonywaną pracę wynikająca ze specyfiki tych przedmiotów.
 13. Nauczyciel obowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych. 
 14. Nauczyciel zobowiązany jest do stosowania narzędzi oceniania i rodzajów aktywności do możliwości ucznia. Uczeń w głównej mierze winien być oceniany za wkład pracy oraz przyrost wiedzy i umiejętności. 
 15. W stosunku do ucznia zdolnego nauczyciel powinien dobrać narzędzia pracy tak aby umożliwić rozwój zainteresowań wychowanka.

 

8.  KONTRAKT Z UCZNIAMI KL. IV – VI

 

 1. Każdy sprawdzian (1 – godzinny lub 2 – godzinny ) jest   zapowiedziany z tygodniowym  wyprzedzeniem i informacją o zakresie jego treści oraz formie. 
 2. Kartkówka (10 – 15 min.) z ostatniej lekcji może nie być zapowiadana.
 3. Ilość sprawdzianów w tygodniu – nie więcej niż trzy,
 4. Sprawdzanie prac klasowych odbywa się w ciągu dwóch tygodni,
 5. W przypadku sprawdzianów ocenianych punktowo podajemy następujący sposób przeliczania punktów na stopnie szkolne:
  1. do 30%   niedostateczny,
  2. 31% - 50%   dopuszczający,
  3. 51% - 75%    dostateczny,
  4. 76% - 90%   dobry,
  5. 91% - 100%  bardzo dobry,
  6. spełnione warunki na ocenę bardzo dobrą i zadanie dodatkowe - celujący.
 6. Poprawa pracy klasowej z oceny niedostatecznej jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od oddania prac.
 7. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia należy ustalić z nauczycielem termin i sposób wyrównania zaległości oraz formę i miejsce zaliczania.
 8. Do oceniania krótkich wypowiedzi ustnych, aktywności itp. stosujemy plusy – stopień 
 9. ,,bardzo dobry” za 3 plusy  (z wyjątkiem przedmiotów: j. polski , matematyka i j. angielskiego, gdzie ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za 5 plusów)
 10. Nie przygotowanie się do lekcji takie jak: brak pracy domowej, brak materiałów, przyrządów, stroju sportowego itp. stosujemy znak minus  (za 3 minusy stopień niedostateczny ).
 11. W przypadku historii, muzyki, techniki, plastyki, informatyki każdorazowe nieprzygotowanie się może być oceniane stopniem niedostatecznym.
 12. Sytuacje nieprzewidziane w kontrakcie podlegają negocjacjom z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia

 

9. OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o:
  1. funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym,
  2. respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Ocenę z zachowania semestralną i końcowo roczną, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe,
  2. bardzo dobre,
  3. dobre,
  4. poprawne,
  5. nieodpowiednie,
  6. naganne.                                                     
 4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. oceny z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły zastrzeżeniem warunku opisanego w p6. PROMOWANIE 
 5. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania są następujące:
  1. Zachowanie wzorowe uzyskuje uczeń, który:
   1. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,
   2. osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
   3. rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu prac oraz tych podejmowanych samodzielnie,
   4. uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań,
   5. reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych
   6. pracuje w organizacjach szkolnych,
   7. jest zawsze taktowny, tolerancyjny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością wobec otoczenia,
   8. uczeń jest zawsze czysty zadbany 
   9. wykazuje poszanowanie środowiska naturalnego, dorobku kultury ludzkiej, mienia publicznego i prywatnego,
   10. chętnie pomaga kolegom w sytuacjach życia szkolnego, wykazuje dużą aktywność na rzecz zespołu zarówno w szkole jak i poza nią,
   11. w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także mienia publicznego i własności prywatnej.
  2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
   1.  nie opuszcza godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się,
   2. jego zachowanie na zajęciach lekcyjnych, świetlicowych, w czasie przerw oraz dojazdów do szkoły nie budzi zastrzeżeń,
   3. czynnie uczestniczy w przygotowywaniu imprez szkolnych,
   4. dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych,
   5. jest czysty i zadbany, 
  3.  Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:
   1. ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności (max. 7 godzin) lub spóźnień (4) w semestrze,
   2. zwykle dotrzymuje ustalonych terminów ,wykonuje powierzone mu prace i zadania,czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie,
   3. stara się uczestniczyć w zajęciach szkolnych kół zainteresowań,
   4. jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa,
   5. dba o staranny wygląd,
   6. przestrzega zasad uczciwości, zwykle reaguje na przejawy zła, szanuje własność publiczną i prywatną, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sytuacjach życia szkolnego, angażuje się  w pracę na rzecz zespołu klasowego,
   7. nie łamie obowiązujących regulaminów szkolnych i nie wchodzi w kolizję z prawem
  4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:
   1. ma nieusprawiedliwione 2-3 dni lub 5-7 spóźnień
   2. zdarzyło się, że ( jeden – dwa razy ), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanowawszy nad emocjami użył mało kulturalnego słowa w rozmowie lub dyskusji,
   3. wykazuje niedostateczną dbałość o wygląd i higienę osobistą,
   4. jest mało aktywny
   5. nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, 
   6. w swoim postępowaniu nie zawsze przestrzega zasad uczciwości, rzadko reaguje na przejawy zła, nie zawsze szanuje własność publiczną i prywatną,
   7. czasami nie przestrzega przepisów szkolnych 
  5.  Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
   1. nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (4-6 dni.),
   2. nie wykorzystuje wszystkich posiadanych możliwości intelektualnych,
   3. jego postępowanie może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i innych,
   4. jest zwykle nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach i w dyskusji, jest agresywny,
   5. jest zwykle niestosownie ubrany, nie dba o higienę osobistą i nie reaguje na zwracane mu uwagi,
   6. notorycznie nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań,
   7. postępowanie ucznia jest celowo sprzeczne z zasadą uczciwości, nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje godności własnej lub innych, nie widzi potrzeby poszanowania pracy własnej lub innych, nie dba lub wręcz niszczy własność prywatną lub publiczną, odmawia pracy na rzecz zespołu,
   8. często nie przestrzega obowiązujących norm i zasad, nie zmienia swojej postawy pomimo zwracanych mu uwag, swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych
  6.  Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:
   1. ucieka z lekcji, opuścił bez usprawiedliwienia 7 lub więcej dni,
   2. nagminnie łamie prawo szkolne,
   3. niweczy dobre imię, honor i tradycje szkoły,
   4. wykazuje naganną postawę – pali papierosy, pije alkohol, używa środków odurzających na terenie szkoły i poza nią,
   5. jest inicjatorem bójek,
   6. swoim zachowaniem zagraża zdrowiu lub życiu swoich kolegów,
   7. dokonuje aktów agresji słownej i czynnej wobec kolegów oraz pracowników szkoły.
 6. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową i uwzględnia:
  1. wprowadzenie ucznia w życie klasy i szkoły, podporządkowanie się regulaminowi szkolnemu, samodzielność,
  2. poznanie i praktyczne stosowanie norm współżycia między ludźmi, szacunku wobec rodziców, nauczycieli, kolegów, akceptowania cudzych potrzeb, godnego i kulturalnego zachowania się  różnych sytuacjach, współdziałania w grupie, pomoc niepełnosprawnym, wzmacnia poczucie własnej godności i wartości, szacunku dla wartości rodzinnych, etnicznych i narodowych, przestrzegania norm kultury  osobistej w kontaktach z innymi osobami,
  3. kształtowanie umiejętności samooceny
 7. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrażać opinię o zachowaniu swoim i kolegów.
 8. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów na tydzień przed planowaną   proponowaną klasyfikacją o ocenie z zachowania. W przypadku oceny nieodpowiedniej i nagannej musi poinformować również rodziców/prawnych opiekunów.
 9. Uczeń, rodzice, nauczyciel, oraz samorząd klasowy może wnioskować do dyrektora szkoły o ponowną analizę oceny z zachowania przez wychowawcę klasy.
 10. Wniosek powinien wpłynąć do czasu odbycia się klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 11. Rada pedagogiczna na wniosek ucznia, rodzica, nauczyciela, może podjąć decyzję o ponownym ustaleniu przez wychowawcę oceny zachowania, jeżeli przy jej ustaleniu nie uwzględniono kryteriów, o których mowa ust. 5.
 12. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 13. W przypadku uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.
10. ŚRODKI ZARADCZE STOSOWANE W SZKOLE
 
 1. Rozmowa wychowawcza nauczyciela z uczniem.
 2. Rozmowa wychowawcza z uczniem prowadzona przez wychowawcę w obecności    dyrektora szkoły.
 3. Rozmowa z rodzicami ucznia prowadzona przez wychowawcę, dyrektora szkoły.
 4. Upomnienie udzielone przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.
 5. Wizyta wychowawcza w domu ucznia.
 6. Rozmowa z rodzicami pod kątem przeprowadzenia badania ucznia w poradni     specjalistycznej w celu pełnej diagnozy i pozyskania wskazówek do dalszej pracy.
 7. Indywidualna praca z uczniem trudnym wychowawczo w poradni.
 8. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
 
11. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW
 
 1.  Proponuje się dwa sposoby informowania rodziców,
  1.  kontakt bezpośredni nauczyciela z rodzicem:
   1. zebranie ogólnoszkolne,
   2. zebranie klasowe (szczególnie w miesiącu wrześniu informacja przez wychowawców klasy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji programu, )
   3. rozmowy nauczyciela w czasie konsultacji,
   4. indywidualna konsultacja z inicjatywy rodzica,
   5. obecność rodzica na zajęciach szkolnych ( bierny udział),
   6. wizyta nauczyciela w domu rodzinnym ucznia,
   7. zajęcia otwarte – czynny udział rodzica,
   8. rozmowa telefoniczna,
  2. kontakt pośredni nauczyciela z rodzicem:
   1. korespondencja listowna lub w zeszycie ucznia,
   2. zapis w Dzienniczku ucznia,
   3. list gratulacyjny,
   4. informacje poprzez wychowawcę, dyrektora,
   5.  ocena w dzienniku lekcyjnym,
   6. zapis w klasowym zeszycie uwag,
   7. informacje w prasie, mediach, na stronie internetowej szkoły,
   8. dyplomy.
 
12. MOTYWOWANIE UCZNIA
 
 1. System motywacji ma na celu:
  1. pobudzenie twórczego wysiłku ucznia,
  2. rozbudzenie motywacji ucznia do realizacji celów nauczania,
  3. podniesienie rozwoju osobistego ucznia i jego samooceny,
  4. umożliwienie uczniowi wzięcia odpowiedzialności za własną naukę.
 2. Przy ustalaniu klasyfikacji rocznej ustanawia się nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się określonymi osiągnięciami oraz listy pochwalne dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów klas IV-VI.
 3. Nagrodę i list pochwalny przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 4. Warunki uzyskania nagrody: 
  1. świadectwo z wyróżnieniem oraz nagroda książkowa -  w wyniku klasyfikacji rocznej bądź końcowej uczeń uzyska średnią stopni wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania,
  2. list gratulacyjny dla rodziców -  w wyniku klasyfikacji rocznej bądź końcowej uczeń uzyska średnią stopni wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz wzorową ocenę zachowania,
  3. nagroda książkowa -  w wyniku klasyfikacji rocznej bądź końcowej uczeń uzyska średnią stopni wszystkich zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
  4. nagroda książkowa przyznawana przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
  5. nagroda książkowa przyznawana za wyniki w czytelnictwie wg. kryterium opracowanego przez opiekuna biblioteki szkolnej.
 5. Nagrody oraz listy pochwalne są wręczane na specjalnym, uroczystym apelu na zakończenie roku szkolnego w   obecności wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
 
13. ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU  W SZKOLE:
 
13.1 KLASYFIKACYJNEGO
  
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny musi być przeprowadzony w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia klasyfikacji śródrocznej bądź w ostatnim tygodniu ferii letnich po klasyfikacji rocznej,
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne oraz uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. W skład komisji wchodzą:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
   1.   Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
   2.   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3.   nauczyciel z tej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia   edukacyjne,
 8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, informatyki, (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora szkoły.
 11. Wynik negatywny klasyfikacji śródrocznej nie ma wpływu na klasyfikację roczną.
 12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej semestralnej   oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt. 2 , oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie ucznia).
 
13.2  POPRAWKOWEGO
 
 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń do wyniku egzaminu poprawkowego wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Po tym czasie, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 
  1. Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
  3. nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
 7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, po warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 
14.  SPRAWDZIAN KOŃCOWY
 
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu.
 2. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją okręgową”, przeprowadza sprawdzian określony w standardach wymagańustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej sprawdzianem.
 3. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 4. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, przystąpienia do sprawdzianu w późniejszym terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 6. Wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na ukończenie szkoły.
 7. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 
14.1. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWDZIANU KOŃCOWEGO
 
 1. Komisja okręgowa, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań.
 2. Informator, o którym mowa w ust. 1 jest opracowywany i ogłaszany również w językach mniejszości narodowych.
 3. Komisja okręgowa publikuje informator nie później niż do dnia 20 sierpnia roku poprzedzającego przeprowadzenie sprawdzianu.
 4. Jeżeli opracowany jest przez komisję okręgową informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu będzie wykraczał poza kryteria oceniania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, to wówczas kryteria wewnątrzszkolnego systemu oceniania będą dostosowane do informatora komisji okręgowej.
 5. Sprawdzian przeprowadza się począwszy od 2002 roku w kwietniu, w terminie ustalonym    przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
 6. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze sprawdzianu.
 7. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora komisji okręgowej.
 8. Od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian składa się z dwóch części:‎ pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z  matematyki, ‎a część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.
 9. Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎
 10. Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. 
 11. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu , który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej 
 12.  Dla uczniów, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.
 13. Na każdym zestawie do przeprowadzenia  sprawdzianu, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów imieniem i nazwiskiem.
 14. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu przed jego rozpoczęciem.
 15. Warunki powołania szkolnego zespołu egzaminacyjnego określają odrębne przepisy.
 16. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  mają prawo:
  1. przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
  2. w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia,
  3. uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 
 17. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że: w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej,
  1. opinię, o której mowa w ust.1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają
  2. dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 18. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
  1. uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w  następnym roku, z zastrzeżeniem pkt. 16.
 19. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  
 20. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole gimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców  (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 21. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
 22. Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ‎ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych ‎sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego), jest ‎zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne ‎z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.
 23. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 24. W każdej sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian przebywa co najmniej trzech członków zespołu nadzorującego.
 25. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, oprócz piszących i zespołu nadzorującego, mogą przebywać delegowani przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny, delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej oraz przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
  1. w czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby o których mowa w ust. 2, nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania
  2. b.  w czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów,
  3. w czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej,
  4. w sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie można korzystać z żadnych środków łączności.
  5. w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego pisanie.
  6. uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
 26. Wyniki sprawdzianu ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
 27. Na prośbę absolwenta, sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny jest udostępniany absolwentowi.
 28. Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.
 29. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
 30. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa lub z urzędu dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich piszących albo piszących w danej szkole lub szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
 31. Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 32. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery ‎wyniki:‎ wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego ‎i matematyki)‎ oraz wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).
 33. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu  z   rodzicami ( prawnymi opiekunami).
 
 
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
 
§ 26
 
1.   Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi zasadami 
2.   Zasady prowadzenia przez szkolę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy
      jednolite dla wszystkich szkół działających na terenie gminy Garbów.
 
§ 27
 
 1. Statut może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej.
 2. Wniosek w sprawie zmiany statutu może zgłosić Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, oraz Samorząd Uczniowski .
 3. W sprawach nie objętych postanowieniami statutu decyzje podejmuje dyrektor szkoły. Od decyzji dyrektora można odwołać się do organu  prowadzącego lub nadzorującego szkolę 
 
 
Uchwałą Rady Pedagogicznej  Nr 1-2014/2015 w dniu 10 września 2014r.
wprowadzono zmiany w Statucie Szkoły zatwierdzając niniejszy dokument jako
tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
 
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO