r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      

07.09.2017

PROJEKT „ZAGRAJMY O PRZYSZŁOŚĆ”

W okresie od 01.09.2017r. do 31.07 2019r. nasza szkoła będzie uczestniczyła w projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pt. „Zagrajmy o przyszłość”.

Projekt ma na celu:

1. Zwiększenie dostępu uczniom szkoły do dobrej jakości kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.

2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego dzięki doposażeniu pracowni przyrodniczych w sprzęt laboratoryjny i odczynniki niezbędne do przeprowadzania doświadczeń,  sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające obserwacje przyrodnicze.

3. Wyposażenie pracowni informatycznych w nowoczesny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne.

W związku z realizacją wyżej wymienionych celów w szkole będą zorganizowane następujące zajęcia:

- zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne,

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki,

- zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych,

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. angielskiego,

- zajęcia rozwijające z j. angielskiego,

- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Działaniami w ramach tego projektu objęci będą uczniowie klas I- VI.

Zajęcia prowadzone będą metodą projektu edukacyjnego o charakterze interdyscyplinarnym z treściami wykraczającymi poza podstawę programową, jak również będą miały charakter dydaktyczno- wyrównawczy służący wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz rozwijające uzdolnienia. Realizowane będą w formie zajęć szkolnych, jak i poza szkołą- wyjazdów edukacyjnych. Wykorzystywane będą narzędzia cyfrowe, w tym programy, aplikacje, sieć komputerowa. Do nauczycieli skierowane będą formy doskonalenia w zakresie innowacyjnych, eksperymentalnych i nowatorskich metod pracy.

 

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO PROJEKTU.

 

W terminie od drugiego września 2017r. do ósmego września 2017r. odbędzie się rekrutacja uczniów klas I- VI na poszczególne zajęcia realizowane podczas projektu. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji osób
z niepełnosprawnościami.

Kryteria rekrutacji:   

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. W.Chotomskiej w Bogucinie,

- średnia ocen z danego przedmiotu, olimpiady, konkursy,

- opinia nauczyciela, pedagoga, logopedy, wychowawcy,

- opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów, informacji, Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach.

Po zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie, jego rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania "deklaracji uczestnictwa w projekcie" oraz do wypełnienia "Danych osobowych o uczestniku projektu w celu przetwarzania w SL2014".

Podpisanie deklaracji powinno nastąpić najpóźniej w dniu pierwszych zajęć realizowanych w ramach projektu.

Ponowna rekrutacja będzie przeprowadzona na początku września 2018r.
« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO