r. Imieniny:  A A A

Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było” - Wanda Chotomska
      
Harmonogram nauczania w klasach starszych i inne ważne informacje 14.05.2021

Harmonogram nauczania w klasach starszych i inne ważne informacje

Szanowni Państwo!

   Od 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na tzw. naukę hybrydową.
Lekcje będą się odbywały zgodnie z planem zajęć według harmonogramu (zajęcia stacjonarne i zdalne). Natomiast od 31 maja wszyscy uczniowie będą uczyli się stacjonarnie. Bardzo proszę o zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi na stronie szkoły oraz wiadomościami w dzienniku elektronicznym. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.


Harmonogram nauczania hybrydowego klas IV-VIII  od. 17.05.2021r. do 24.05.2021r.


  

 17.05.2021   

poniedziałek

18.05.2021   

wtorek

19.05.2021  

środa

20.05.2021  

czwartek

21.05.2021  

piątek

24.05.2021  

poniedziałek

stacjonarnie   

(w szkole)

Kl. 4

Kl. 6

Kl.7

Kl.5

Kl.7

Kl.5

Kl.4

Kl.5

Kl.7

Kl.6

Kl.4

Kl.6

zdalnie

(w domu)

Kl.5

Kl.7

Kl.8

Kl.4

Kl.6

Kl.8

Kl.4

Kl.6

Kl.8

Kl.6

Kl.7

Kl.8

Kl.4

Kl.5

Kl.8

Kl.5

Kl.7

Kl.8


                      Dni : 25.05, 26.05, 27.05, 28.05 2021 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

                     W dniach 25.05.2021, 26.05.2021,  27.05.2021 odbywa się egzamin ósmoklasisty.PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODCZAS PRZERW


1. Po lekcji, przed wyjściem na korytarz uczniowie zakładają maseczki, jeśli na korytarzu przebywa inna grupa klasowa.
2. W czasie przerwy uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela, z którym mieli lekcję i po dzwonku przemieszczają się bezpośrednio pod salę, w której mają kolejną lekcję i tam pozostają aż do przyjścia nauczyciela. Uczniowie czekają na w-f na holu przy scenie.
3. Na schodach uczniowie przemieszczają się prawą stroną.
4. Uczniowie przemieszczają się spokojnie, nie biegają.
5. Podczas przerwy uczniowie zachowują miedzy sobą bezpieczny odstęp.
6. W łazience mogą jednocześnie przebywać trzy osoby.
7. Uczniowie spożywają obiady w wyznaczonych salach.

Procedury organizowania pracy szkoły w czasie epidemi (obowiązujące od 17 maja 2021r.)

 

Zasady ogólne

1.    Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz, gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2.    Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek    w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

3.    Przy wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce.

4.    Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły tylko do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły bezwzględnie zachowując zasady:

a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

5.    Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

6.    Rodzice odbierający dziecko po zajęciach nie wchodzą do budynku szkoły, oczekują przy wejściu.

7.    We wspólnej przestrzeni szkoły (na korytarzach, w szatni) a także w autobusie szkolnym obowiązują maseczki.

8.     Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum do niezbędnego minimum(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Każdy wchodzący zobowiązany jest do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.

9.    Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) odizolowuje się ucznia w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

11. Na schodach i korytarzach szkolnych podczas przemieszczania obowiązuje ruch prawostronny

12. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

13. W salach lekcyjnych są umieszczone pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk.

14. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny:  mycie rąk lub dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

15. Sprzęt sportowy po zajęciach z jedną grupą jest odkładany do dezynfekcji.

16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole w wyznaczonym miejscu, kiedy uczeń wraca do domu.

17. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

18. Sale, części wspólne (korytarze) są systematycznie wietrzone.

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

21. Zajęcia pozalekcyjnych organizowane w szkole przebiegają zgodnie z planem zgodnie z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

22. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej określone są w Zasadach funkcjonowania biblioteki szkolnej.

23. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego dnia uczniowie oczekują w pobliżu sali lekcyjnej, w której mają zajęcia.

24.  Wchodząc do szatni uczniowie zakładają maseczki.

25. Dyrektor szkoły dokonuje aktualizacji procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

-      specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,

-      zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,

-      aktualnych przepisów prawa.

Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. 

Procedury bezpiecznego przyjmowania i oddawania książek do biblioteki szkolnej

1. Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej są zdrowi, bez objawów choroby.

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki korzysta z dezynfekcji rąk lub umycia rąk.
3. Uczniowie muszą przestrzegać zasady 1,5 m dystansu od innych osób.
3. Uczeń powinien być zaopatrzony w maseczkę.
4. Książka oddana przez ucznia podlega 2 - dniowej kwarantannie.
5. Po wyjściu z biblioteki uczeń powinien ponownie umyć ręce, bądź je zdezynfekować.

 

 


Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 824)

« Powrót
© Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Realizacja: SULIMO